නිරවද්ය යාන්ත්රික කොටස් සැකසීම

අවුරුදු 10 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද
banner123

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

නිති අසන පැණ

නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

ඔබේ මිල ගණන් මොනවාද?

ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඇඳීම් අනුව අපි උපුටා දක්වන්නෙමු.

ඔබට අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණයක් තිබේද?

නැත, අපි බොහෝ වර්ග සහ කුඩා කණ්ඩායම් කොටස් පිළිගනිමු , ප්‍රමාණය 1, 2, 3 විය හැකිය ……

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?